یک ناآرامی و هزار میلیارد خسارتمنبع

بخوانید:  صاحبان مرغداری ها، گلخانه ها و نانوایی ها در برابر استفاده از سوخت جایگزین مقاومت نکنند