۹۱ درصد تعهد اشتغال شهرستان بوئین زهرا محقق شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف