131 میلیارد تومان جریمه برای بانک هایی که هزینه مسکن را پرداخت نمی کنند در نظر گرفته شده است

منبع

بخوانید:  20 عمل ویژه و مخصوص روز عید غدیر