15 مورد چهار دیواری غیرمجاز در منطقه ۱۹ رفع خلاف شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

 15 مورد چهار دیواری غیرمجاز در منطقه ۱۹ رفع خلاف شد