4 نشان قاره کهن برای دوندگان استان همدان

تیم ملی جوانان ایران با درخشش دوندگان استان همدانی ، برای نخستین بار در بخش تیمی صاحب نشان نقره و در بخش انفرادی صاحب نشان برنز شد.

منبع

زمانپور در بخش انفرادی به مقام شانزدهم دست یافت.


4 نشان قاره کهن برای دوندگان استان همدان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف