54 میلیارد متر مکعب برداشت سالیانه از منابع آب زیرزمینی


54 میلیارد متر مکعب برداشت سالیانه از منابع آب زیرزمینی


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف