6 سوال اساسی از رئیس رسانه های آمریکایی

منبع

بخوانید:  محمدرضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا شد