احیای خط تولید محصولات دو خودروساز ایرانی با حضور رئیسی


احیای خط تولید محصولات دو خودروساز ایرانی با حضور رئیسی

خط تولید محصولات دو خودروساز ایرانی در ونزوئلا با حضور رئیس جمهور احیا شد.منبع


|