برگزاری آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هرمزگان 

با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان، آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی استان برگزار شد.

|

برگزاری آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هرمزگان 

گفتنی است، هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی متشکل از ۱۴ نفر از اشخاص مورد اعتماد عمومی است که از بین گروه های مختلف اجتماعی انتخاب می شوند و باید حداقل ۳۰ سال سن داشته و متأهل باشند.

همچنین، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت نیز از دیگر ویژگی های اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی است که برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.