خبر ندارم حقوقی چه نامه اعتراضی داده است


سعید علی حسینی: خبر ندارم حقوقی چه نامه اعتراضی داده است

سرمربی تیم ملی در پایان درخصوص صدور پاسپورت و ویزایش برای اعزام به مسابقات جهانی نیز گفت: انقضای پاسپورتم‌‌ تمام شده و بعد از بحرین به فدراسیون انتقال دادم و به اردبیل رفتم اما اعلام کردند که باید خودم باشم و پیگیری کردم و پاسپورتم هم آماده است. باید منتظر ویزا باشیم.


|