دومین شهر پربارش و وزش سریعترین بادها درسیستان وبلوچستان

منبع

حیدری با اشاره به سرعت باد منطقه سیستان گفت: تندباد امروز که یکی از سریعترین تندبادها در ۳۶ سال اخیر در منطقه سیستان بوده است، دید افقی در زابل را به ۲۰۰ و زهک را به حدود ۱۰۰ متر کاهش داده است.

دومین شهر پربارش و وزش سریعترین بادها درسیستان وبلوچستان

 

این روزها سامانه بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان، موجب وزش تندبادهای شدید شده و مونسون در نواحی جنوبی موجب بروز بارشهای سنگین و سیلاب در این نقاط شده است .

انتهای پیام