ریا کاری و نسل کشی علیه غزه را متوقف کنید


امیر عبداللهیان درباره پیام آمریکا برای آتش بس توییتی را منتشر کرد.منبع
بخوانید:  جایگاه فرهنگ و هنر نباید به‌واسطه برخی اتفاقات از دست برود