شور و هیجان دانش آموزان در آستانه آغاز جام جهانی فوتبالمنبع