مدیرعامل اسبق پرسپولیس عزادار شد

 مدیرعامل اسبق پرسپولیس عزادار شد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف