معاون امور جوانان به گلستان سفر می کند

معاون امور جوانان در سفری یک روزه به گلستان سفر می کند.


منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف