نقش پررنگ دانش‌بنیان ها در تحقق برنامه فضایی ده‌ساله ایران

علاوه بر نهادینه کردن حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در قالب برنامه ۱۰ ساله فضایی، سازمان فضایی ایران در طول سال ۱۴۰۱ اقدامات متعددی را در جهت تحقق شعار سال انجام داد که بخش‌هایی از این اقدامات که قابلیت انتشار داشته، منتشر شده است.


سازمان فضایی ایران در گزارش عملکرد یکساله خود، حمایت و ارتقا مشارکت شرکت‌های خصوصی دانش بنیان در برنامه فضایی ده ساله کشور، مهمترین راهبرد این سازمان در سال گذشته برشمرد.


نقش پررنگ دانش‌بنیان ها در تحقق برنامه فضایی ده‌ساله ایران

منبع


|