نی ریز با ۱۰ هزار رزمنده یکی از شهرستان‌های پرافتخار در دوران دفاع مقدس بوده استآیا این خبر مفید بود؟


|

منبع

 


نی ریز با ۱۰ هزار رزمنده یکی از شهرستان‌های پرافتخار در دوران دفاع مقدس بوده است