چادر کشیدن از سر یک زن و توهین به قرآن چیزی نیست که این‌ملت از آن به سادگی بگذرد/ مردم می‌دانند در سایه وحدت باید کشور خود را حفظ کنند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم نشان دادند به این نظام دینی و اسلامی و رهبری که در جایگاه بلند امامت است دل بسته اند و عاشقانه بر گرد ان‌محور شکل گرفته اند و دشمن را با این وحدت در این ۴۳ سال با ناامیدی رو به رو ساختند. در جریانات اخیر محور های وحدت جامعه مورد حمله قرار گرفت و مردم این را خوبی درک کردند و به صحنه آمدند و جواب مزدوران آمریکا و سلطه گران غربی را دادند. آنهایی که فکر‌می‌کنند با آتش زدن چند بانک و حمله به پلیس و آتش کشیدن اموال مردم می توانند نطامی که ریشه در عمق دل مردم دارد را در هم بشکنند این یک خیال خام و بیهوده است. مردم با اعتقاداتشان این نظام را شکل دادند. مشکلاتی وجود دارد اما این مشکلات مربوط به مدیریت های ما است.

منبع

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌جمله که اعلان همبستگی و حضور مردم در خیابان دلیل بر هوشمندی مردم است تصریح کرد: مردم می دانند در سایه وحدت باید کشور خود را حفظ کنند. در حماسه ای که مردم آفریدند مردم احساس کردند دشمن به همه عواملی که در جامعه به وحدت کمک می‌کند، حمله کرده و مردم نقشه دشمن را نقش را برآب کردو وحدت را حفظ کردند.


چادر کشیدن از سر یک زن و توهین به قرآن چیزی نیست که این‌ملت از آن به سادگی بگذرد/ مردم می‌دانند در سایه وحدت باید کشور خود را حفظ کنند