چرا خانم های راننده نسبت به آقایون از بیمه، کمتر خسارت گرفتند؟/در شهر امن ببینید

چرا خانم های راننده نسبت به آقایون از بیمه، کمتر خسارت گرفتند؟/در شهر امن ببینید