چه کسی بایدن را مدیریت می‌کند؟

باز بودن میکروفون مامور همراه رئیس‌ جمهور آمریکا نحوه هدایت قدم به قدم او را فاش کرد.
با توجه به سابقه سردرگمی‌های بایدن، او اکنون برای برداشتن هر قدم هدایت می‌شود.منبع